Όροι χρήσης
Εκτύπωση
+
Α
-

Ο  Χρήστης  παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων και των αρχείων που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα- βάση δεδομένων της ΔήμοςΝΕΤ (στο εξής ΔήμοςΝΕΤ). Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών της ΔήμοςΝΕΤ. Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της ΔήμοςΝΕΤ. Ο χρήστης  παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης της ΔήμοςΝΕΤ ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη, εκ μέρους του Δήμο, αποδοχή των όρων αυτών.

Α. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας
Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο της ΔήμοςΝΕΤ, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του site, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της ΔήμοςΝΕΤ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.
Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για υπηρεσιακή και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το Δίκτυο, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Β. Ευθύνη χρήστη
Ο χρήστης  των σελίδων και των υπηρεσιών της ΔήμοςΝΕΤ αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στο Δίκτυο από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών ή σε συνεργαζόμενα sites.

Γ. Περιορισμός ευθύνης Δικτύου
Η ΔήμοςΝΕΤ  δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, εντός φυσικά εύλογου χρονικού διαστήματος.
Η ΔήμοςΝΕΤ αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή και εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας και των περιεχομένων της καθώς επίσης υποχρεούται για τη σωστή μεταφορά και καταχώρηση των νομικών κειμένων.
Η ΔήμοςΝΕΤ αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης είναι ο ίδιος και μόνο υπεύθυνος για την αξιολόγηση, αξιοποίηση των πληροφοριών. Ο χρήστης αναγνωρίζοντας την πολυπλοκότητα, την πολυνομία των διαδικασιών και της ελληνικής νομοθεσίας, οφείλει σε περίπτωση που έχει οποιαδήποτε αμφιβολία για την ορθότητα των καταχωρημένων πληροφοριών, να επικοινωνεί με το δίκτυο για τη διασταύρωση της πληροφορίας αυτής, από τα πρωτότυπα κείμενα.  Τα επεξηγηματικά κείμενα εκφράζουν σε κάθε περίπτωση τη γνώμη της ΔήμοςΝΕΤ και ο χρήστης οφείλει να προβεί στη διασταύρωση των  πληροφοριών αυτών.
Συνομολογείτε δε ρητά, ανεπιφύλακτα  και κατηγορηματικά ότι το δίκτυο δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, ή έμμεση ζημία, πιθανόν προκύψει σε βάρος του χρήστη, της υπηρεσίας του ή σε βάρος κάποιου τρίτου για λόγο ή αιτία που δεν ευθύνεται το δίκτυο.

Δ. Αποκλεισμός νομικών συμβουλών
Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη ΔήμοςΝΕΤ αποτελούν μία προσφορά προς το χρήστη και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως νομικές συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε τέτοια σχέση μεταξύ δικηγόρου και πελάτη ή προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων.

Ε. «Δεσμοί» (links) προς άλλα sites
Η ΔήμοςΝΕΤ δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους, οφείλει ο Δήμος  να απευθύνεται  απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η ΔήμοςΝΕΤ σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σε λίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ΣΤ. «Δεσμοί» (links) προς το Δίκτυο
«Δεσμοί» προς τη ΔήμοςΝΕΤ επιτρέπονται μόνο προς την κεντρική σελίδα του και όχι προς τις σελίδες που έχουν (ενδεχομένως) κωδικό πρόσβασης, εκτός αν υπάρχει αντίθετη ρητή συμφωνία μεταξύ της ΔήμοςΝΕΤ και του παραπέμποντος σε αυτό φορέα. Εξάλλου, οι «δεσμοί» αυτοί πρέπει να δημιουργούνται μόνο μέσω hyperlinks και όχι μέσω εικόνων.

Ζ. Newsletters – Ενημερωτικά Δελτία
Τα newsletters τα οποία ο χρήστης  των υπηρεσιών της ΔήμοςΝΕΤ λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΔήμοςΝΕΤ και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Η ΔήμοςΝΕΤ διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.